I krátká zbraň se musí evidovat

Definice palné krátké zbraně podle platného zákona 190/2003: Je to střelná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo její celková délka nepřesahuje 600 mm. Při střelbě je většinou ovládána jen jednou rukou. Musí splňovat i dvě podmínky – je buď samonabíjecí nebo opakovací. Většinou se jedná o pistoli nebo revolver.

krátké zbraně

Krátká zbraň pro sběratele

Krátká zbraň = zbraň kategorie B

Zbraně, které jsou zařazeny do kategorie B podléhají povolovacímu řízení a také evidenční povinnosti. Co to znamená? Znamená to to, že krátkou zbraň si můžeme koupit jen s platným nákupním povolením. Maximálně do 7 dnů od nákupu jsme povinni tuto krátkou zbraň předložit na policejním útvaru z důvodu evidence, a ten nám vydá průkaz zbraně.

Nákupní povolení pro krátkou zbraň

Vlastnit jakoukoliv zbraň spadající do kategorie B s výjimkou dědění můžeme jen za podmínek stanovených zákonem na základě nákupního povolení. Takové nákupní povolení vydává pouze policejní útvar. Důvodem k vydání nákupního povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B je:

a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na budoucí povolání,
c) ochrana života, zdraví nebo majetku
d) výkon zaměstnání nebo oprávnění podle zvláštního předpisu.

krátká zbraň

Smith & Wesson Schofield

Nezapomeňte krátkou zbraň včas zaevidovat

Nákupní povolení vám vydá policejní útvar na období, které nutně potřebujete na nabytí vlastnictví zbraně, maximální doba je ale na dva měsíce. Pokud byste se za ten čas nestaly majitelem zbraně, držitel nákupního povolení je povinen nákupní povolení vrátit policejnímu útvaru. Majitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence při nabytí jakékoli krátké zbraně kategorie B, je povinen oznámit nabytí zbraně a doručit díl A nákupního povolení policejnímu útvaru nejpozději do sedmi dnů ode dne nabytí vlastnictví zbraně. Rovněž je povinen v této zákonné lhůtě předložit krátkou zbraň na zaevidování nebo ji předat na úschovu policejnímu útvaru. V případě nabytí vlastnictví zbraně kategorie B děděním začne zákonná lhůta běžet ode dne, kdy nabude soudní rozhodnutí o dědictví právní moci.

 

Napsat komentář